Over ons

Wat is het Kenniscentrum Ongelijkheid?

Het Kenniscentrum Ongelijkheid is een onafhankelijke stichting die tot doel heeft nieuwe, aanhoudende of groeiende vormen van ongelijkheid in Amsterdam – en in het bijzonder de cumulatie van ongelijkheid binnen en over domeinen en levensfasen heen – te beschrijven en te verklaren, en door middel van onderzoek bij te dragen aan de ontwikkeling van praktijken die ongelijkheid kunnen voorkomen of tegengaan. De stichting is een gezamenlijk initiatief van de Gemeente Amsterdam en de vier kennisinstellingen UvA, VU, HvA en Inholland.

Waarom een Kenniscentrum Ongelijkheid in Amsterdam?

In de metropoolregio Amsterdam is sprake van een toenemende ongelijkheid in verschillende domeinen. Er is sprake van verrijking én verarming. Sociale en geografische scheidslijnen nemen toe. Binnen de ring is sprake van een sterke toename van hogeropgeleiden met hogere inkomens, die met elkaar strijden om dure koopwoningen en de toegang tot de beste voorzieningen. Aan de randen van de stad en in omliggende gemeenten is sprake van een concentratie van lageropgeleide bewoners en een cumulatie van sociale en economische problematiek. De groeiende ongelijkheid is een bron van zorg. Niet alleen dreigt sociale uitsluiting van diegenen die over minder economisch, sociaal en cultureel kapitaal beschikken, maar ook dreigt een groeiende tweedeling in de stad wanneer rijk en arm elkaar niet meer ontmoeten en middengroepen wegtrekken uit de stad.

Op verschillende plekken en vanuit verschillende expertises wordt hard gewerkt om de toenemende ongelijkheid een halt toe te roepen en de kansen van verschillende groepen in de stad te verbeteren. Meerdere beleidsdirecties en instanties houden zich op uiteenlopende terreinen bezig met het voorkomen en tegengaan van ongelijkheid. Met het Kenniscentrum Ongelijkheid willen de Gemeente Amsterdam en de vier kennisinstellingen in de stad de expertise en activiteiten bundelen. Het Kenniscentrum brengt kennis en praktijken uit verschillende domeinen (o.a. onderwijs & opvoeding, zorg & welzijn, werk & inkomen, wijk & wonen, veiligheid & justitie, participatie & vrije tijd) en uit verschillende hoeken (wetenschap, beleid en praktijk) bij elkaar. Door een meer integrale benadering van het vraagstuk van ongelijkheid beoogt het Kenniscentrum Ongelijkheid bij te dragen aan het beter begrijpen en aanpakken van ongelijkheid in de Metropoolregio Amsterdam.

Wat doet het Kenniscentrum Ongelijkheid?

Het kenniscentrum realiseert en faciliteert kennisdeling en netwerkversterking vanuit bestaande en nieuw te ontwikkelen onderzoeksprogramma’s op het gebied van ongelijkheid. Daarnaast genereert het kenniscentrum - zowel door het subsidiëren van onderzoek als door netwerkversterking ten behoeve van de verwerving van externe onderzoeksmiddelen - nieuw onderzoek naar de ontwikkeling van ongelijkheid en de mechanismes die hieraan ten grondslag liggen, en naar praktijken die ongelijkheid kunnen voorkomen of tegengaan.

Hoe is het Kenniscentrum Ongelijkheid georganiseerd?

Het Kenniscentrum Ongelijkheid is een onafhankelijke stichting en krijgt de vorm van een netwerkorganisatie. Het bureau van het Kenniscentrum zal bestaan uit de directeur-bestuurder en enkele programmamedewerkers. Een bestuurlijk overleg van vier wethouders en de bestuursvoorzitters van de betrokken kennisinstellingen besluiten gezamenlijk over de financiering van het Kenniscentrum. Een programmaraad van vertegenwoordigers van de gemeente, de vier kennisinstellingen en twee praktijkpartners stelt tezamen met het bestuur het meerjarenprogramma op.

Hoe kan ik meedoen aan het Kenniscentrum Ongelijkheid?

Iedereen is welkom om deel te nemen aan bijeenkomsten die worden geïnitieerd door het Kenniscentrum Ongelijkheid. Het Kenniscentrum Ongelijkheid zal op termijn verschillende activiteiten organiseren om samenwerking en dialoog te genereren tussen onderzoekers, beleidsmakers, praktijkprofessionals en bewoners rondom ongelijkheidsvraagstukken. Zulke gesprekken vormen tevens input voor de ontwikkeling van het meerjarenprogramma van het Kenniscentrum.

Het Kenniscentrum zet daarnaast calls for proposals uit: onderzoekers kunnen op basis van deze calls aanvragen doen voor onderzoekssubsidies. Zie call for proposals.